MEVZUAT - Vakıflar Genel Müdürlüğü

MEVZUAT
 
BAŞBAKANLIK E-MEVZUAT SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ...
 
KANUNLAR

     5846 sayılı Fikir Ve sanat Eserleri Kanunu
     2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu
     3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet Ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
     5035 Sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un Vakıflara İlişkin Hükümleri
     5072 Sayılı Dernek Ve Vakıfların Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle İlişkilerine Dair Kanun
     5737 Sayılı Vakıflar Kanunu (Yeni)
     4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun Vakıflar ile İlgili Maddeleri
     227 Sayılı Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (mülga)
     6760 Sayılı Vakıflar Umum Müdürlüğü Vazife ve Teşkilatı Hakkında Kanun (16. maddesi hariç mülga)
     2762 Sayılı Vakıflar Kanunu (Mülga)
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER
 
TÜZÜKLER

     Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük
     Türk Medeni Kanunu Hükümlerine Göre Kurulan Vakıfların Tescil ve İlanı Hakkında Tüzük (26.04.2013)
 
YÖNETMELİKLER

     Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği
     Taşınır Mal Yönetmeliği Mevzuatı
     5737 Sayılı Vakıflar Kanununun Geçici 11 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
     Vakıf Genel Müdürlüğü’ne Ait Eserlerde Yapılacak Araştırma ve Çekim İzinlerinin Bölge Müdürlüklerine Devri
     Camilerin Bakım Onarım Temizlik ve Çevre Tanzimi Yönetmeliği
     Türkiye'de İlmi Araştırma, İnceleme Yapmak ve Film Çekmek İsteyen Yabancıları veya Yabancılar Adına Müracaat Edenler İle Yabancı Basın-Yayın Mensuplarının Tabi Olacakları Esaslar
     Diyanet İşleri Başkanlığınca İdare Olunan Teberukat Eşyası Hakkında Yönetmelik
     Devlet Arşivlerinde Araştırma ve İnceleme Yapmak İsteyen Türk ve Yabancı Uyruklu Gerçek veya Tüzel Kişilerin Tâbi Olacakları Esaslar
     Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayın Yönetmeliği
     Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik
     Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik (Yeni)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Evrak ve Haberleşme Yönergesi (Yeni)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Görev, Çalışma, Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ( Yeni ) (Bu Yönetmelik Vakıflar Meclisinin 28.05.2008 tarih ve 339 sayılı kararı ile uygun görülmüştür.)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Yeni)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Yeni)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Müze Yönetmeliği
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği
     Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Parasal Limitler
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıkları İhale Yönetmeliği Şartnameler, Sözleşme Tasarıları, Standart Formlar
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Kültür Varlıklarının Restorasyon veya Onarım Karşılığı Kiraya Verilmesi İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (yeni)
     Vakıflar Yönetmeliği (Yeni)
     Ek-1 (Vakıf Şube Temsilcilik Açılış/Kapanış Beyannamesi)
     Ek-2 (Vakfın 2 ... Yılı Beyannamesi)
     Ek-3 (Yurtdışından Yardım/Bağış Alma Bildirimi)
     Ek-4 (Yurtdışına Yardım/Bağış Yapma Bildirimi)
     Ek-5 (Taşınmaz Mal Bildirimi)
     Ek-6 (İktisadi İşletme/Şirket Kurma Bildirimi)
     Ek-7 (İç Denetim Raporu)
     Ek-8 (Mülhak Vakıflara ait Hesap Cetveli)
     Ek-9 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Aşevi Hizmeti Başvuru Formu)
     Ek-10 (Yoklama Belgesi)
     Ek-11 (Muhtaç Aylığı Başvuru Formu)
     Ek-12 (Muhtaç Aylığı Değerlendirme Kriteri)
     Ek-13 (Muhtaç Aylığı Onayı)
     Ek-14 (Yoklama Belgesi)
     Ek-15 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Başvuru Formu)
     Ek-16 (Vakıflar Genel Müdürlüğü Eğitim Yardımı Değerlendirme Kriteri)
     Ek-17 (Sağlık Bakanlığına Bağlı Yataklı Tedavi Kurumlarında Ücretsiz Tedavi Edileceklere Ait Belge)
    
EK-18 (Mülga: R.G. 14/8/2010-27672)

     Ek-19 (Vakıf Temsilcisi Bildirimi (Yeni / Mülhak / Cemaat Vakfı)
     Ek-20 (Temsilci Belgesi (Yeni/Mülhak/Cemaat Vakfı)
     Ek-21 (Vakıflar Meclisi Üye Adayı Başvuru Formu)
     Ek-22 (Müfettiş Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Form)
 
TEBLİĞLER
 
GENELGELER

     İhtiyaç Akçesi ve B Grubu Hisseleri Genelgesi (2015/2)
     2014/7 No'lu Kaldırılan Kiralama Genelgeleri ve Ecrimisil hk. Genelge
     Vakıf Taşınmazların Kiraya Verilme Tip Sözleşmesi ve Genel Şartnamesi
     Vakıf Taşınmazların Kiralama Usul ve Esasları
     Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS-2) Genelgesi (2013/16)
     Kat Karşılığı İnşaat Yapım İşi Sözleşme ve Şartnamesi Genelgesi (2014/2)
     İdari Para Cezası Uygulamaları ve Vakıfların Mal Edinmesi (2013/14)
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Bütçe Uygulama Genelgesi (2012/1)
     Genelge (2011/8 - Güncellenen ve Kaldırılan Talimatlar) (Yeni)
     Vakıf Bilgi Yönetim Sistemi (VBYS )Genelgesi (2010/8)
     Bilgi Edinme Ücret tarifesi Hakkında Genelge (2010/6)
     İç Denetim Birim Başkanlığı Hakkında Genelge (2008/8)
     5737 Sayılı Kanunun Uygulanması Hakkında Genelge (2008/1)
     5072 Sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Genelge (2006/22)
 
TALİMATLAR

     Yeni, Mülhak, Cemaat ve Esnaf Vakıflarının İç Denetimi
     Temsilen Yönetilen Mülhak Vakıflara İlişkin Usul ve Esaslar
 
YÖNERGELER

     Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Evi İşletme Usul ve Esasları Yönergesi
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Performans Programı Hazırlama,Uygulama ve İzlenmesine ait yönerge
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütüphaneler Yönergesi
     Vakıflar Genel Müdürlüğü Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi ve Eki (Yeni)
 
VAKIF MUHASEBESİ

     Vakıflar Tek Düzen Hesap Planı...